Úplnou náhodou jsem se nedávno dozvěděl o projektu Kreativní Česko a možnosti spolupráce prostřednictvím Kreativních voucherů poskytovaných Ministerstvem kultury za podpory EU malým a středním podnikům postiženým post/covidovým obdobím.

Co to vlastně znamená?

Pokud jste malý nebo střední podnik, který plánuje nějaký projekt spadající do kreativní činnosti - např.:

  • nafocení produktových fotografií
  • natočení promo videa
  • vytvoření nových webových stránek nebo jiné on-line / off-line aplikace usnadňující Vám práci
  • a mnoho dalších, vizte. web výše

a splňujete jako firma a Váš projekt níže uvedené podmínky (nacházející se také zde)

  • Oprávněný žadatel – malý a střední podnik (posuzuje se, jestli vykonává hospodářskou činnost, má méně než 250 zaměstnanců a roční obrat nepřesahuje 50 mil. EUR nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 mil. EUR, zároveň se posuzuje i nezávislost, partnerství a propojenost podniku).
  • Výše voucheru – voucher může pokrýt max. 85 % z celkových způsobilých nákladů na projekt bez DPH, min. výše podpory může být 50 000 Kč bez DPH, max. výše podpory 150 000 Kč bez DPH, tzn. že alespoň 15 % z celkových způsobilých (uznatelných) nákladů ceny projektu bude muset pokrýt žadatel z vlastních zdrojů (případně i více, pokud bude cena projektu vyšší než 176 470 Kč bez DPH). Minimální celková hodnota projektu mezi žadatelem a poskytovatelem služby tedy musí být ve výši alespoň 58 824 Kč bez DPH, max. výše projektu není stanovena.
  • Forma podpory – ex post, tzn. následné proplacení výdajů, kdy příjemce předkládá žádost o proplacení až po dokončení realizace projektových aktivit spolu s doložením příslušných dokladů, prokazujících úhradu vynaložených výdajů.
  • Režim podpory – de minimis, tj. výše poskytnuté podpory nesmí u žadatele za tři po sobě jdoucí účetní období překročit částku 200.000 EUR. Pokud by poskytnutím dotace u žadatele došlo k překročení limitní částky de minimis, dotace nebude poskytnuta, resp. bude navržena maximálně do výše limitu de minimis.
  • Žadatel je oprávněn podat max. 1 žádost v jedné výzvě Kreativní vouchery II.
  • Žadatel nemůže být současně kreativcem (poskytovatelem služeb). Žadatel a kreativec (poskytovatel služeb) nemohou být vzájemně ve střetu zájmů.

je zde možnost prostřednictvím vybraného kreativce z Celostátní galerie kreativců uplatnit slevu přes voucher, který pokryje až 85% z ceny projektu, vizte. výše.

Pokud byste chtěli využít vzájemné spolupráce prostřednictvím výše uvedeného projektu, můj profil kreativce naleznete zde.